ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರವಿದ್ದಾಗ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಪಾಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ? | Dr Sayed Mujahid

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 23. 01. 2023

Komentáře • 1