ပရိတ်ကြီး(၁၁)သုတ် တရားတော်

Sdílet
Vložit
 • čas přidán 7. 08. 2022

Komentáře • 78

 • Bhudhist Chants. ජිවිත රකින බුදු පිරිත් දෙසුම්

  අනවින කොඩිවින ඇතුලු සියලු බන්ධන ඉවත් කරන ජලනන්දන පිරිත දිනපතා සවසට අසන්න. ජීවිතයෙ සියලු දුඛ්ඛ දෝමනස්සයන් පහව යැමට දින 21 අසන්න. czcams.com/video/-g7nATafjWs/video.html
  Remove all the evil from your life by listening to this Pirith chanting every evening for 21 days

 • Ko Ko
  Ko Ko Před 3 měsíci +2

  🙏🙏🙏သာဓု သာဓု သာဓုပါဘုရား

 • Dibya Dhar Shyam
  Dibya Dhar Shyam Před 3 měsíci

  Sadhu Sadhu Sadhu 🙏🙏🙏🌷🌷🌷

 • บุญรอด ปากท่อ

  🙏🙏🙏

 • Khaing Zar
  Khaing Zar Před 3 měsíci +1

  🙏🙏🙏

 • SOE THET AUNG
  SOE THET AUNG Před 3 měsíci

  🙏🙏🙏

 • Thinzar win
  Thinzar win Před 3 měsíci

  🙏🙏🙏🙏🙏

 • kyawn tun aung
  kyawn tun aung Před 3 měsíci

  🙏🙏🙏🙏🙏

 • Mya Htoo
  Mya Htoo Před 3 měsíci +1

  🙏🙏🙏🙏🙏

 • Moe
  Moe Před 3 měsíci +2

  သာဓုသာဓုသာဓု

 • Ma Aye Mi
  Ma Aye Mi Před 3 měsíci

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 • Ko Ko Gyi
  Ko Ko Gyi Před 3 měsíci +1

  သာဓု သာဓု သာဓု

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ตัวผมไม่กล้าทำรู้ว่าควรที่จะตามมานั่นร้ายแรง

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ภาพพระภิกษุพอที่จะมาแสดงถึงบารมีก็ขอให้ท่านได้เมตตาได้แสดงธรรมบารมีให้เกิดแก่ตัวของข้าพเจ้า

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  เดี๋ยวพวกท่านจะวัดใจวัดบารมีกับเราก็ได้นะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้พวกท่าน

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  พระภิกษุทุกท่านจงอยู่อย่าได้เอ่ยขออันใหญ่ถ้าเราไม่สมปรารถนาไม่พอใจแล้วเราจะทำลายมันทิ้งด้วยนะมือเราสาวค้ำฟ้าค้ำจักรวาลโลกนี้จะพินาศลงถล่มทับทุกท่านอันใดไม่อยู่คงที่อยู่ที่เดิมดังเคยเป็น

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ถ้าบวชตัดขาดทั้งโลกผมก็อยากไปบวชที่ประเทศบ้านเกิดกลับสู่แผ่นดินเกิด

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ท่านมีธรรมะพระธรรมอันใดสูงมาประทานกับเราพระองค์ท่านไปศึกษาในพระไตรปิฎก

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  อันที่มีบุญวาสนาต่อกันกลับบ้านเมืองแผ่นดินเกิดของตน

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  หมดสิ้นเวรสิ้นกรรมบนโลกนี้แล้วไม่อาจทำการทุสะลาชีวิตในชีวิตหนึ่งได้อีกแล้ว

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ไม่สามารถเข้าสู่ใต้เสาวพักตร์พระธรรมธรรมะได้แล้วเพราะได้ก้าวสู่ประตูมนุษย์มนุษย์โลกไปแล้ว

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  เขาทำบาปทำชั่วผิดศีลธรรมท่านเป็นพระภิกษุมากเอ่ยเพียงเท่านี้ใช่ว่าเขาจะหลุดพ้น

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  อ่านที่ว่าจะตรัสรู้บรรลุนิพพานมันก็เป็นอุปมาอุปไมยนั่นเป็นผู้ที่ไม่รู้จริงเอ่ยไปเช่นนั้นคาดหวังสำเร็จก่อนที่จะบวชซะแล้ว

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ยานอำนาจแห่งบนโลกได้ประกวดไปแล้วอย่างเช่นพระผู้เป็นเจ้ามีรัศมีอำนาจญาณแห่งกล้าแต่ก็ต้องไปสู่บารมีอำนาจญาณบารมีแห่งพระภิกษุเพื่อจะครบถ้วนสมบูรณ์จากการสะดุ้งเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่วาสนา

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  เหมือนว่าวาสนาทางโลกสิ้นสุดเสียแล้วแฟนเจียนทั้งโลกบ้านแพ้วแสงใกล้จะหลับ

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ผู้ให้ยานอำนาจบารมีอย่างรู้นี้แก่เราคือใครพระศาสดาของพวกท่าน

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  นั่นก็แปลว่าพระภิกษุของพระภิกษุอย่างทุกท่านทั้งหลายไม่ได้อาบาดใหญ่หลวงหรอกหรือ

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ยังอ่ะอันใดยังไม่ปรากฏอาจจะเป็นลวงเทสก็เป็นได้อันใดไม่อยู่ต่อหน้าเห็นด้วยตามือสัมผัสเลยพี่ว่าจะใช่ว่ามันจะเจ๊

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ถ้าเป็นมนุษย์ไม่กระทำเช่นนั้นแล้วใจอยู่เช่นไรจะไปทางไหนในโลกมนุษย์นี้มากไปด้วยกิเลสตัณหาต่างๆนานา

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ถ้าไม่ทำกรรมอันใดพวกท่านจึงได้ร้อนในอกของภิกษุสงฆ์เช่นนี้โครงการหนักหนาสาหัสคงละมั่ง

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ถ้าไม่มีสิ่งนี้ปรากฏนั่นก็แปลว่าไม่ใช่

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  คนในบ้านเมืองลาวเปรียบดังผู้อุปัชฌาย์เป็นเจ้าภาพและพวกท่านจะอัญเชิญใครแต่ละประเทศแล้วแต่ทุกท่าน

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  อ้ออันนี้เราคงสิ้นเวรสิ้นกรรมทั้งโลกแล้วใช่ไหมถ้าเราทำนายเป็นเช่นนั้นก็ขอให้ทุกอย่างสงบนมก็ได้สงบและหายไปทำท่าจะทำอีกทีรวมนั่นมาอีกแล้วเข้าใจแล้วหยุดก็หยุด

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  นั่นพวกท่านก็เผยความในใจอันภิกษุสงฆ์หาได้หมั้นในศีลในธรรมจึงได้มีโทสะเกรี้ยวกราดเช่นนี้สิ่งใดเหมาะสมกับทุกท่านนรก

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  เอาเถอะถ้ามันจริงก็คงจริงนั่นแหละเนาะถ้าไม่จริงก็ยังไม่มีอะไรเป็นไปได้ทั้งนั้น

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  การอ่านที่ได้ก่อขออภัยแล้วจะพ้นทุกข์พ้นกรรมนั้นหรือเป็นพระภิกษุแต่ไม่อาจล่วงรู้อันใดได้เลย

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  การที่จะฆ่าปลาตัวหนึ่งด้วยโทสะพูดไปเช่นนั้นด้วยอำนาจแห่งยานรับรู้วิบัติใหญ่หลวง

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  เพื่อให้ผู้คนบนโลกเริ่มใสศรัทธาหรือผู้ให้ผู้คนบนโลกเหยียดหยามดูหมิ่น

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ช่างที่จะศึกษาวันเพ็ญมะนะปณิธานอันแน่วแน่ป่านนี้คงสำเร็จคงได้อะไรมากกว่าที่จะเป็นบาปเช่นนี้อาบัติเช่นนี้อย่าได้มาขัดขวางการพิพากษายมบาลโลก

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ทำอย่างกับเราไม่รู้อะไรอย่างพวกท่านไปอัญเชิญสาลีริกธาตุต่างบ้านต่างเมืองผู้นำได้ไปอัญเชิญด้วยตัวไหมเพื่อแสดงถึงความจริงใจแสดงถึงเกียรติยศให้เกียรติ

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ขอให้เราเดินทางไปหาทุกท่านมันสมกับเกียรติของเรามันเหมาะสมกับบุญบารมีเราว่าอย่างนั้น

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  เลื่อยสัจจาแห่งอารีย์ด้วยธรรมะพระธรรมด้วยเทวดาโดยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิทยาอย่างที่พวกท่านปรารถนาไม่ใช่เหรอ

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  จงอย่าได้มาขออภัยเลยทุกท่านก็รู้เป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมการกระทำตนนั้นควรให้อภัยคนขอเช่นนั้นหรือได้หลักธรรมคำสอนพระพุทธองค์ให้เราปฏิบัติสำนึกเช่นไร

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้าเราแล้วจะปิดบังการกระทำอันที่ตนได้ทำไว้ปิดบังได้สำเร็จหรอก

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ระหว่างนี้ก็จะไปปวดสัตว์โลกปวดเข่าพ้นคำสาบหลายหรือว่าไม่ปวดดีหนอ

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  กรรมใดใครก่อให้ทุกข์นั้นแก่ผู้อื่นกรรมนั้นย่อมคือสมอง

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  รู้เหรอใช่รู้เราไม่พูดไม่เอ่ยมันยากที่จะเป็นไปได้มันง่ายมันเป็นไปไม่ได้เลยเช่นนั้นพระอาจารย์พระภิกษุก็แล้วแต่พวกท่านจะเห็นพร้อมตกลงพร้อมใจกันก็แล้วแต่

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  อย่างตอนนี้ก็เป็นเช่นอดีตสมัยพระพุทธองค์เป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นมนุษย์มีอันใดสิ่งใดจักรวาลโลกนี้มาเป็นพาหนะอันเป็นเกียรติแก่แล้วเพิกเข้าสู่ใต้เสาวพักตร์ร่มเงาของพระพุทธองค์อย่างทรงเกียรติสมบารมีของเรา

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ใช่หลังที่ท่านกล่าวและถูกเป็นเพราะอารมณ์โทสะพุใช่แล้วผมไม่สามารถที่จะฆ่าชีวิตสัตว์จะจับมารับประทานได้อีกแล้วจะเกิดเหตุวิบัติขึ้นกับโลกสาวค้ำฟ้าจักรวาลจันทร์โลกแปลว่าผมจะบวชเป็นพระภิกษุเผยแผ่เมตตาหยุดการฆ่าเบียดเบียน

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ในบ้านเมืองเหล่านี้ไม่มีผู้ใดมีเกียรติมีอำนาจชื่อเสียงไม่มีผู้นำแล้วหรือหรือพระภิกษุทุกท่านไม่เข้าใจในเรื่องนี้หรือจงใจ

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  เพราะฉะนั้นจึงหยุดไม่ว่าใครท่านใดอย่าได้มาเราตัดสินไปแล้วย่อมเป็นไปตามกรรมวาระของทุกท่านที่ได้แก่

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ไม่อาจก้าวเข้าไปใต้สารพัดร่มเงาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ไม่อาจที่จะต้านทานยานบารมีโจรที่จะไปทางนั้นบุญวาสนาได้นำแล้ว

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ผมกลัวกลัวสิ่งนั้นอันได้เตือนแม้แต่พลังเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังๆนานาแม้แต่ปลาน้อยใหญ่ก็ได้ขอหยุดหยุดเถอะ

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  เมื่อมาโปรดสัตว์โลกเผยแผ่เมตตายากลำบากจนบรรลุยานบารมีถึงเวลาต้องเข้าสู่ใต้สารพัดร่มเงาของพระพุทธองค์แล้ว

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ก็พระภิกษุเหล่านี้ก็ไม่เห็นแสงเทียนพาดมอันแจ้งหรือจึงได้เข้าข้างผู้ชั่วช้าผิดศีลผิดธรรมคำพูดอื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์หรือท่านก็อยู่ข้างสิ่งเหล่านั้น

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  โปรดสัตว์โลกนั้นอาจไม่ใช่ตัวของเราอาจจะเป็นตัวท่านที่จะหวังเพียงแต่เมตตาหาใช่ตัวเราตอนเขาทำบาปทำกรรมท่านไม่นึกถึงว่าณธีกัมมังสะมะพลังทำไมตอนที่เขาทำชั่วท่านจึงไม่เห็นๆเพราะถูกตอนเขาลงฐานท่านกลับเห็นใจเขา

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  แม่พระภิกษุอยู่ตำแหน่งยศฐาบรรดาศักดิ์อันสูงสุดแล้วกระพริบตา 2 ทีเราก็ลวงให้เขาเผยโทสะในใจพระภิกษุสงฆ์นั้นควรมีหรือไม่

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ถ้าบวชแล้วมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แน่ๆเราได้ผัวสมใจเราแล้วได้พนมมือ 10 นิ้วเกศาไว้บนศีรษะได้สาบานปฏิญาณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  นี่แหละพระภิกษุคนบนโลกมัวแต่สงสัยผู้อื่นอย่าทดสอบทดลองจึงนำไปสู่ความชั่วความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นแม้แต่พิสูจน์สงฆ์ให้ศึกษาธรรมะพระธรรมก็มัวแต่อยู่นอกเขตสงฆ์ไปหมกมุ่นอยู่กับอันใดก็ไม่รู้

 • Kyaw Line Tu
  Kyaw Line Tu Před 3 měsíci

  တရားပွဲများဟောနိုင်

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  อย่างพระภิกษุทุกท่านเราสบตาเพียงไม่กี่พริบตาเราก็รู้ภายในใจของพวกท่านนั้นมีอันใดรวมทุกท่านให้มีโทสะเราก็กระทำได้แล้วใน 2 พิตรา

 • Thiha Zaw
  Thiha Zaw Před 2 měsíci

  ္ကခလး

 • Ngwe Thein
  Ngwe Thein Před 3 měsíci

  ဠာ၇ျ ၈ႎံ ဘ ဘ့ည၈ဘ၆

 • Mong Xing marma
  Mong Xing marma Před 3 měsíci +1

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏💯🙏💯🙏

 • ya min
  ya min Před měsícem

  ထိုင်းစာဖျက်သူတနစ

 • Win Win
  Win Win Před 3 měsíci +1

  Egg 🍳🥚🍳🥚🥚🍳🍳

 • ya min
  ya min Před 2 měsíci

  ထိုင်းစာ

 • Khin Lay
  Khin Lay Před 3 měsíci

  🙏🙏🙏

 • Nay Myo
  Nay Myo Před 3 měsíci

  🙏🙏🙏

 • ประเสริฐ เสียงเกษม

  ได้บวชได้ถือศีลหวังว่าได้เผยแผ่ธรรมะธัมโมสุทุกท่านทั้งหลาย

  • Xiao Xing Hua
   Xiao Xing Hua Před 3 měsíci

   #Unicode
   QTu12SdX7VM
   #Zawgyi
   QTu12SdX7VM

  • Ara Ara
   Ara Ara Před 3 měsíci

   ..
   ္. ္ ္ ္ ္.. ္ ..

 • Saw Thein
  Saw Thein Před 3 měsíci +2

  သာဓုသာဓုသာဓု 🙏🙏🙏

 • Khaing Zin Htet
  Khaing Zin Htet Před 3 měsíci

  🙏🙏🙏🙏🙏

 • Nyi Nyi
  Nyi Nyi Před 3 měsíci

  U

 • Moe Zaa
  Moe Zaa Před 3 měsíci +5

  သာဓုသာဓုသာဓုပါ ဘုရား ရိုသေစွာဖြင့်ရှိခိုးကန်တော့ပါ၏ဘုရား 🙏🙏🙏